ขณะนี้มีผู้ออนไลน์
1
คน
  วันนี้
ครั้ง
  เดือนนี้
68
ครั้ง
  ปีนี้
4212
ครั้ง
  รวม
49267
ครั้ง
    วันนี้ตรงกับวันที่
 26 เดือน มิถุนายน ปี 2559
 
    username ::
   
    password ::
   
   
 
 
 
            โรงพยาบาลอำนาจเจริญ แรกเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช 2485 เป็นเพียงสถานีอนามัย ชั้น 2 ต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นสถานีอนามัย ชั้น 1 ที่มีนายแพทย์มานพ กุลสุจริต ซึ่งเป็นแพทย์ประจำคนเดียวและเป็นคนแรกของสถานีอนามัย ขณะนั้นมีเตียงรองรับบริการผู้ป่วยเพียง 10 เตียง จากสถานอนามัยที่มีแพทย์ประจำเพียง 1 คน ก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 ,60 และ 90ตามลำดับ จนกระทั้งเมื่อ ปีพุทธศักราช 2536 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป แห่งที่ 92 ของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นโรงพยาบาล ทั่วไปแห่งแรกประจำจังหวัดอำนาจเจริญตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อปีพุทธศักราช 2542 นับเป็นความทรงจำครั้งยิ่งใหญ่ที่ยังอยู่ในหัวใจและความรู้สึก ของชาวจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและพระราชทานนามว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2542 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จึงได้ถือ เอาวันที่ 22 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันครบรอบจัดตั้งโรงพยาบาลอำนาจเจริญ นับตั้งแต่นั้นมา
 

            รอบปีพุทธศักราช 2550 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลอำนาจเจริญได้ให้บริการด้านสาธารณสุข ทั้ง เชิงรับและเชิงรุก ในโครงการดังต่อไปนี้

            โครงการคืนแสงสว่างให้ผู้สูงวัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระชมมายุ ครบ 80 พรรษาปี 2550 จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแ]สุขภาพตา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ด้อยโอกาส จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดกรองจากกลุ่มเป้าหมายและขึ้นทะเบียนผ่าตัดไว้แล้ว ทั้งสิ้น 656 คน (ต.ค. 49-ก.ย. 50 จำนวน 564 คน) ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมแล้ว 316 คน ดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 49-31 พ.ค. 50 ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แล้ว จำนวน 316 คน ร้อยละ 90.29 เทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 56.03 เมื่อเทียบกับจำนวนที่ได้รับการคัดกรองและขึ้นทะเบียน
 

            โครงการอาสาสมัครคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน “ลานตุ้มโฮมแบ่งปันความสุข” โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตามโครงการจิตอาสาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

            ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกรหะทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์มงคล ณ สงขลา) ได้มีนโยบายให้มีการดำเนินงานจิตอาสาในโรงพยาบาล ส่งเสริมระดมศักยภาพของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และเครือข่ายต่าง ๆ การอาสาสมัครคนไทยไม่ทิ้งกัน “ลานตุ้มโฮมแบ่งปันความสุข” ขึ้น โดยอาศัยการประชาสัมพันธ์ของความร่วมมือจากภาคประชาชน และชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชมรมผู้พิการและครอบครัวเขตอำเภอเมือง อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปที่มีความสามารถได้มีเวทีแบ่งปันความสุขแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ดนตรีสากล งานหัตถกรรม หรือความสามารถด้านอื่น ๆ ทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณบานศรีตรังโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

            ความพึงพอใจในการให้บริการของลานตุ้มโฮมแบ่งปันความสุขผลการตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ ดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.5% (เป้าหมายเกณฑ์ 85%)
 
 

            โครงการพัฒนาขยายเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผู้พิการ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน หรือ สถานีอนามัย ให้มีความรู้ความสามารถให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผู้พิการได้ จะทำให้ผู้ป่วยผู้พิการสมารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ นอกจากนี้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผู้พิการเชิงรุก โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน หรือ สถานีอนามัยทำให้ผู้ป่วยผู้พิการด้อยโอกาสได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตให้แก่คนพิการและครอบครัว ซึ่งได้รับการฟื้นฟูทั้งสมรรถภาพร่างกาย และด้านจิตใจ สังคม ไปพร้อม ๆ กัน อัน เป็นเป้าหมายของการสร้างสุขภาวะอย่างแท้จริง
-โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก
- ด้วยการพัฒนาศักยภาพให้บริการรักษาและส่งเสริมสุขภาพชาวจังหวัดอำนาจเจริญ
- ทั้งทางด้านการส่งเสริม
- การป้องกันโรค
- การรักษาพยาบาล
            และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่มีการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายใต้การนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
ท่านนายแพทย์ชวลิต ลิมปวิทยากุล ด้วยนโยบาย วิสัยทัศน์ และ พันธ์กิจ และความพร้อมทางด้านบุคลากร และด้านการรักษาและการแพทย์ บวกทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมที่จะให้บริการสุขภาพที่ดีกับชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ดังคำขวัญที่ว่า

“บริการด้วยน้ำจิต ทุกชีวิตมีคุณค่า”